Sidor

söndag 17 december 2006

SVERIGES ANSTÄLLNINGSLÖSAS LANDSORGANISATION

SV. ANSTÄLLNINGSLÖSAS LANDSORGANISATION info@anstallningslos.se

Hur man bryter ned en fackföreningsrörelse. De flesta som haft med något fackförbund att göra har kunnat konstatera att fackens makt och förutsättning för balans på arbetsmarknaden har minskat under senare år. Allt färre människor ser facket som en självklar organisation att gå med i. Då arbetsmarknaden förändrats drastiskt och skillnaderna mellan rika och fattiga ökat dramatiskt sedan de goda åren under 1950- och 60-talen är det viktigt att analysera saken.Om vi ser fackens utveckling under 1900-talet så har det gått från en underifrån byggd folkrörelse till en toppstyrd organisation med heltidsanställda ombudsmän och administratörer vars verklighet har distanserat sig mer och mer från medlemmarna och deras intressen. Det har gjort att medlemmarna ser facket mer som en servicefunktion än som sin egen folkrörelse. Därav orsaken till att färre går på möten och istället ägnar sin tid åt att konsumera dokusåpor på teve för att hårdra det. Det har naturligtvis mest med den enorma individualisering som skett genom nyliberalismens allt hårdare grepp om samhället att göra.Socialdemokratin har själv bidragit till marknadsliberalismens intåg i Sverige genom Novemberrevolutionens avregleringar och EU-inträde, inflationsbekämpning och snack om ekonomisk tillväxt istället för jämn fördelning av resurserna i samhället. Det betyder att fackens egen politiska bas har undergrävt fackens utveckling till moderna rättviseorganisationer.Marknadsliberalismen har skapat ett utanförskap i form av arbetslöshet, sjukskrivningar, förtidspensioneringar med mera, i storleksordningen som vi hade på 1930-talet. Besvikelsen över att facken inte gör något resulterar i att många väljer att stå utanför. Eftersom fackets roll är att arbeta med arbetsmiljö, lönefrågor och andra arbetsplatsrelaterade frågor ser många medlemmar som står utanför arbetsmarknaden ingen mening i att vara fackligt ansluten. Facken skapar därigenom en konflikt mellan dem som har arbete och dem som inte har arbete. En helt onödig konflikt eftersom man borde utgå från medlemmarnas behov.Alliansen kommer nu att spä på denna konflikt då de vill höja a-kasseavgiften och sänka ersättningen. Tanken är att de som har anställning i respektive a-kassa ska betala högre avgift ju högre arbetslösheten är. Att det blir motsättningar mellan dem som har anställning och dem som inte har anställning i a-kassor med hög arbetslöshet, är inte svårt att räkna ut. Anställda och arbetslösa medlemmar inom samma fack som hamnar i konflikt med varandra kommer naturligtvis inte att kunna samarbeta i det fackliga arbetet, vilket kräver en solidarisk attityd till varandra. Risken för sprickor inom facken är överhängande. Skrupellösa arbetsgivare och kapitalägare gnuggar förmodligen sina händer i förtjusning.Fackföreningsrörelsen har mycket att lära angående sitt agerande, och lära om igen, när det gäller sin ideologiska bas. Tappar man sin ideologiska grund förlorar man identiteten och medlemmarnas känsla av delaktighet. Facken har i likhet med socialdemokratin blivit en medelklassrörelse för dem som lyckats hålla sig kvar på lönearbetsmarknaden. Retoriken att ”Alla ska med” blir då tom och innehållslös.Att ta bort a-kassans solidariska konstruktion kommer att bli en spik i kistan för fackföreningsrörelsen. En annan är att högutbildade som står utanför lönearbetsmarknaden tvingas ta låglönejobb i hushållsnära tjänstesektorn och kasta bort kompetens och CSN-lån. Att tro att enda lösningen är låglönejobb, samtidigt som Sveriges och kapitalägarnas vinster är gigantiska, är så långt borta från den fackliga idén som man bara kan komma.Om inte LO-TCO-SACO börjar mobilisera sina grupper till kamp kommer ombudsmännen en vacker dag att sitta i sina tomma organisationer och undra vad det var som hände. Mitt stridsrop till facken är egentligen inte, upp till kamp, utan – upp till bevis! - Är ni en folkrörelse eller bara en spillra av ert forna jag - ett gäng bekväma medelklassmänniskor, som är rädda för att solidaritet kanske innebär att resa sig ur sina bekväma positioner och ta klivet ut i det okända, på samma sätt som era föregångare för 100 år sedan?Sveriges Anställningslösas Landsorganisation har redan tagit klivet.
SALO, 061016Henrik Lund

Inga kommentarer: