Sidor

fredag 14 april 2006

INBLICK

Höj din röst på första maj!

Din välfärd och hundra års facklig kamp står på spel

Valet i höst handlar om många av de frågor som vi kämpat för under hundra års facklig kamp. En av dessa är kollektivavtalen. Den kamp som vi i Byggnads tagit se­dan hösten 2004 med Lavalfrågan i Vaxholm har gjort kollektivavtalen kända hos alla svenskar.

Tre olika opinionsundersökningar under vå­ren 2005 visar att 80 procent tycker att det ska finnas kollektivavtal på alla arbetsplat­ser. Att tro att en borgerlig regering ska ställa upp och försvara kollektivavtal och fackliga rättigheter är nog som att tro på jultomten.
Moderaterna säger att de vill ha kollek­tivavtal, men felet är att det inte är svenska kollektivavtal de vill ha utan kollektivavtal från företagens hemland, så som i fallet med Laval i Vaxholm som hänvisade till sitt avtal med det lettiska Byggnads.


¤ Noll trovärdighet

Svenskt Näringslivs trovärdighet är noll efter deras finansiering av det lettiska företaget Lavals process mot Byggnads. Dessutom har de klart deklarerat att de vill ha ett regim­skifte i höstens val. Mot den här bakgrunden finns det alla skäl till att demonstrera på för­sta maj och manifestera för ordning och reda på arbetsmarknaden och för kollektivavtalet.
Om inte det skulle räcka kan vi protestera mot andra förslag som den borgerliga allian­sen vill genomföra om de vinner valet i höst. Moderaterna vill:
¤ Sänka sjukpenningnivån.
¤ Sänka a-kassan till 70 procent.
¤ Höja egenavgiften till a-kassan till 300 kronor per månad.
¤ Ta bort avdragsrätten för fackavgiften.
¤ Korta föräldraförsäkringen med fyra månader.
¤ Införa flera karensdagar i sjukförsäk­ringen.


¤ Ut och demonstrera!

Det är välfärdsfrågor som står på spel och hundra års facklig kamp.
Ut på gatorna på första maj och visa vad vi står för som starka stolta och trygga bygg­nadsarbetare!


Om borgarna vinner:
A-kassan för­vandlas till fattighjälp

Borgerliga politiker tycks tro att ar­betslösheten är de arbetslösas eget fel. Men det blir inte fler jobb därför att villkoren för de arbetslösa blir sämre. De senaste årens arbetslös­het beror främst på en för låg ef­terfrågan i kombination med en snabb strukturomvandling, alltså faktorer som de arbetslösa inte kan påverka.

Borgarna föreslår i en ekonomisk rapport att dagpenningen efter 300 dagars arbetslöshet ska sänkas till 320 kronor. Så ungefär 5 000 kronor i månaden efter skatt kan den som är långtidsarbetslös räkna med.
A-kassan omvandlas från en försäkring till fattighjälp.


¤ Ersättningsnivån ner till 70 procent

Den som i dag får den maximala ersättningen kommer att få ett minskat belopp om 50 kr per dag, vilket blir 1 100 kr i månaden. Alli­ansen vill maximera dagpenningen till 680 kronor och efter 200 dagar ska ersättningen ned till 70 procent. Oberoende av tidigare inkomst blir taket för ersättningen 15 000 kr per månad.
För dem som har varit arbetslösa en längre period än 200 dagar kan inkomstför­lusten bli så hög som 1 900 kr i månaden.


¤ S vill garantera en nivå på 80 pro­cent

Socialdemokraterna vill garantera en ersätt­ningsnivå på 80 procent.
Socialdemokraterna har insett att om a-kassan ska fungera som en omställningsför­säkring så måste nivån räknas upp. Man kommer att höja försäkringen till 912 kronor per dag. Det innebär att det stora flertalet arbetslösa är garanterade en ersättningsnivå om 80 procent.


¤ Fackavgiften får inte dras av

Avdragsrätten för fackavgiften ska slopas och egenavgiften i a-kassan höjs enligt alli­ansens förslag.
Det innebär i runda slängar att ett förlorat avdrag för fackavgiften och avgiften till a-kassan skulle kosta löntagaren 300 kronor mer varje månad. Vilket ger ökade utgifter med cirka 3 000 kr per år.


¤ Bättre för högavlönade

Framför allt slår besparingarna mot den hälft av befolkningen som tjänar under genom­snittet. De bättre avlönade kommer att klara sig bättre. Skälen till detta är flera. Arbets­löshetsrisken i yrken med låg lön är mångfalt större än i yrken med hög lön och arbetslös­hetsperioderna för högavlönade är i regel kortare.
Många inom höglönegrupperna fyller dessutom ut a-kassan med privata löneför­säkringar.


BYGGNADSARBETAREN
NR 6 APRIL 2006 INBLICK

Inga kommentarer: